Lista aktualności Lista aktualności

Mała Retencja Górska

Nasze Nadleśnictwo bierze udział w projekcie: "Przeciwdziałanie skutkom wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - III Oś Priorytetowa. Całkowity koszt projektu wynosi 172 mln zł i jest realizowany na terenie 55 nadleśnictw w 5 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Pozwoli to na zminimalizowanie negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy na górskich obszarach leśnych.

W ramach projektu zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich (m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków i obszarów podmokłych), chroniące stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym oraz gwarantujące utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

W Nadleśnictwie Komańcza projektem  "małej retencji górskiej" zostało objętych 6 potoków: Chliwny, Roztoka, Balniczka, Maguryczny Niżny, Głęboki oraz Kołodzialny znajdujących się na terenie 6 leśnictw: Wola Michowa, Maniów, Balnica, Czarny Las, Prełuki i Duszatyn
w obrębie nadleśnictwa. Priorytetowym celem inwestycji jest spowolnienie erozyjnego procesu podmywania, obrywania i osuwania się skarp brzegów na potokach.
W wyniku realizacji projektu zostało wykonanych 46 obiektów mających na celu uregulowanie, udrożnienia oraz przywrócenia krętości potoków. Zrealizowane zadania mają na celu:
-utrzymanie koryta w pierwotnym biegu poprzez zabezpieczenie kaszycami,
-ustabilizowanie skarp i wyeliminowanie obrywanie pobocza drogi poprzez klinowe narzuty kamienne,
-rozszerzenie przepływu wody, wyeliminowanie zamulania oraz zatykania prześwitów poprzez przebudowę przepustów.

Zastosowanie proekologicznych działań i metod ochrony przyczyniło się do zaprojektowania różnego typu obiektów retencyjnych, m.in.: drewnianych kaszyc, kamiennych narzutów, drewnianych mostków, drewnianego rusztowania, rowu przelewowego, brodów oraz przepustów.

W ramach projektu "małej retencji górskiej" na terenie Nadleśnictwa Komańcza powstałe obiekty to na potoku Chliwny kaszyca wraz z zabezpieczeniem przyrodniczo technicznym, na potoku Roztoka 4 kaszyce,  5 narzutów kamiennych, 3 przepusty, rów przelewowy
i rusztowanie drewniane, na potoku Balniczka 5 przepustów, 3 kaszyce, 1 narzut kamienny, na potoku Maguryczny Niżny 1 przepust, na potoku Głęboki 2 mostki drewniane, 9 kaszyc, 1 narzut kamienny, na potoku Kołodzialny 3 brody, 4 kaszyce, 2 narzuty kamienne.

Obszary zlewni każdego potoku należą do obszarów Natura 2000 oraz SOPiS „Bieszczady", są to tereny objęte ścisłą ochroną, wykonanie planowanej inwestycji będzie realizowanie przy pomocy materiałów naturalnych t.j. kamień i drewno. Technologia prac przebiegających w terenie wyklucza naruszenie naturalnego środowiska oraz negatywnego oddziaływania na jego ekologiczny stan.