Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

  • Wschodniobeskidzki obszar chronionego krajobrazu – ustanowiony Uchwałą Nr XVI/44/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 19.04.1972 r. (Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 9 z 31.05.1972 r., poz. 96) – obecnie obejmuje obszar 99911,0 ha, z tego na gruntach nadleśnictwa 2611,98 ha
  • Obszar chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego – ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 2 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27.02.1991 r. (Dz. Urz. Woj. Krośn. Nr 3 z 1991 r., poz. 14 i Nr 17 z 1991 r., poz. 223)  –  powierzchnia całkowita obejmuje 82436,0 ha, z tego na gruntach nadleśnictwa 2429,36 ha