Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

•    Wschodniobeskidzki obszar chronionego krajobrazu – ustanowiony Uchwałą Nr XVI/44/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 19.04.1972 r. – obejmuje obszar 99667,0 ha, z tego na gruntach nadleśnictwa 2464,1 ha.

•    Obszar chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego – ustanowiony na mocy Rozporządzenia Nr 10 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2.07.1998 r. – o powierzchni całkowitej 81962,0 ha, z tego na gruntach nadleśnictwa 2547,6 ha.