Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:
•    cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
•    cięć przedrębnych, pielęgnacyjnych (trzebieży i czyszczeń) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
•    cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Nadleśnictwo Komańcza prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 21 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 88 tys. m sześc. drewna.
Rozmiar pozyskania czyli przyjęty etat miąższościowy użytków głównych na lata 2006-2015 wynosi 887088 m³ co stanowi 67,8% spodziewanego przyrostu z czego użytki rębne (drzewostany dojrzałe) zajmują 40,4%  a przedrębne (w drzewostanach młodszych) 27,4% tegoż przyrostu. W cięciach przedrębnych w 2013 r. w Nadleśnictwie Komańcza pozyskano 54 tys. m³ grubizny, w cięciach rębnych – 31 tys. m³ grubizny. Większość pozyskania stanowi drewno gatunków liściastych, głównie buk, pozostałe gatunki to brzoza, jawor, jesion, osika, olsza . Z gatunków iglastych pozyskuje się głównie jodłę, sosnę, świerka i modrzewia
Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Komańcza trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.