Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. 

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:  

- cięć rębnych - usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych" ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie młodych drzewostanów;

- cięć przedrębnych - pielęgnacyjnych (trzebieży i czyszczeń) - usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;

- cięć niezaplanowanych - są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Nadleśnictwo Komańcza prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 21 tys. ha i pozyskuje  rocznie ok. 99.7 tys. m³ drewna.

Rozmiar pozyskania czyli przyjęty etat miąższościowy użytków głównych na lata 2016-2025 wynosi 997506 m³ co stanowi 16,4% miąższości zasobów drzewnych i 81,1% przyrostu bieżącego drzewostanów, w tym użytki rębne zajmują 53,4%, a przedrębne 27,7% tegoż przyrostu. Jest on wyższy o 12,4% w stosunku do wykonania w poprzednim okresie gospodarczym. W odniesieniu do przedstawionych wyliczeń pobór miąższości w poszczególnych kategoriach drzewostanów dostosowano do funkcji lasów, stanu młodego pokolenia i okresu odnowienia, co gwarantuje ciągłość użytkowania oraz zapewnia trwałość lasów. Nadleśnictwo szczególną uwagę zwraca by w trakcie prowadzonych cię inicjować i maksymalnie wykorzystywać obsiew naturalny; dotyczy to nie tylko gatunków głównych, ale również innych gatunków właściwych siedliskom. By ten cel w pełni wykorzystać, w rębniach stopniowych należy właściwie rozplanować miejsca pobierania miąższości, a także zadbać o prawidłowe wykonanie ścinki, zrywki i wywozu, celem ochrony istniejących odnowień.

Większość pozyskania stanowi drewno gatunków liściastych, głównie buk, pozostałe gatunki to brzoza, jawor, jesion, osika, olsza . Z gatunków iglastych pozyskuje się głównie jodłę, sosnę, świerka i modrzewia. Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Komańcza trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.