Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Komańcza jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz Statutu nadanego PGL Lasy Państwowe Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Strukturę nadleśnictwa stanowią:
1. Biuro nadleśnictwa - w skład którego wchodzą działy oraz samodzielne stanowiska pracy.
2. Leśnictwa (15).

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Dział Gospodarki Leśnej (DZ) kierowany jest przez zastępcę nadleśniczego. Do zadań Działu w szczególności należy: realizacja zadań z zakresu nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu, edukacji, obsługa portali internetowych.
Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, w szczególności nadzoruje i prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym, a także dotyczące stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania; jest odpowiedzialny za organizację i realizację zamówień publicznych w nadleśnictwie, zobowiązany jest do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego w zakresie określonym przez obowiązującą instrukcję.

Dział Finansowo-Księgowy (KF) kierowany jest przez głównego księgowego. Do zadań Działu w szczególności należy: wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej nadleśnictwa, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa, windykacji wszystkich należności, prowadzenie kasy nadleśnictwa, rachunkowości, kontrola formalnorachunkowa, analiza i sprawozdawczość finansowo-księgowa.
Główny Księgowy opracowuje regulamin kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w nadleśnictwie oraz zestawienia planów finansowo-gospodarczych.

Dział Administracyjno-Gospodarczy (SA) kierowany jest przez sekretarza. Do zadań Działu w szczególności należy realizacja zadań wynikających z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa: prowadzenie spraw związanych z sekretariatem nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi, a także koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz prowadzeniem spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych nadleśnictwa, prowadzi i nadzoruje całokształt zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa SIP.
Sekretarz jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa. Otrzymuje od nadleśniczego polecenia oraz kompetencje do podejmowania doraźnych decyzji, odpowiada służbowo i materialnie w zakresie spraw związanych ze swoją działalnością.

Posterunek Straży Leśnej (SL) kierowany jest przez komendanta. Do zadań Posterunku w szczególności należy: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie magazynu broni.
Komendant Posterunku Straży Leśnej nadzoruje pracę podległego strażnika leśnego oraz prowadzi sprawy związane z zakresem obronności i spraw niejawnych.

Inżynierowie Nadzoru (NN) prowadzą kontrolę funkcjonalną w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości i terminowości wykonywania czynności gospodarczych oraz wydają zalecenia w trybie określonym przez nadleśniczego. Współpracują z zastępcą nadleśniczego
w sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w nadleśnictwie. Prowadzą sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji.

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych (NP) prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. W szczególności zobowiązane jest do prowadzenia: ewidencji osobowej, spraw związanych z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ustalaniem i naliczaniem płac pracowników nadleśnictwa oraz szkoleniami pracowników.

Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii niejawnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

Stanowisko ds. BHP koordynuje całokształt spraw związanych z przestrzeganiem zasad i przepisów BHP w Nadleśnictwie Komańcza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zadania z zakresu BHP prowadzone są przez starszego specjalistę ds. ochrony lasu i określone są w oddzielnym zakresie czynności.
Stanowisko ds. BHP utworzone jest przez nadleśniczego na podstawie przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy i podlega bezpośrednio nadleśniczemu.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwo kierowane jest przez leśniczego. Leśniczy odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem. Podporządkowany jest bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega.
Leśniczy do spraw łowieckich prowadzi gospodarkę łowiecką i nadzoruje kwaterę myśliwską.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Nadleśnictwa Komańcza dostępne są w Regulaminie organizacyjnym zamieszczonym na stronach BIP.