Wydawca treści Wydawca treści

Projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

Realizowany obecnie w latach 2019-2023 i nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk. Beneficjentem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.

W regionie bieszczadzkim jest kontynuacją realizowanych wcześniej w latach 2000-2018 przez Lasy Państwowe projektów o nazwach:

 

2017-2018 – „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe”  

2016 – „Hodowla zachowawcza żubra w 2016 r.”   

2015 – „Monitoring przestrzenny, zdrowotny i genetyczny wolnożyjącej populacji żubra w Bieszczadach”    

2014 – „Kontynuacja ochrony in situ żubra w Polsce - część południowa

2011-2013 – „Ochrona in situ żubra w Polsce - część południowa

2008-2010 – „Dokarmianie w sezonie zimowym żubrów ostoi bieszczadzkiej na terenie nadleśnictw RDLP w Krośnie

2000-2007 – „Kompleksowa opieka nad żubrami na terenie nadleśnictw bieszczadzkich

 

Ochroną objęto istniejące wolne populacje żubra – białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz ta żyjąca na poligonie drawskim. W projekcie zaplanowano także wypuszczenie nowych stad w Puszczy Rominckiej oraz w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Przewidziano też prowadzenie działań ochronnych w odniesieniu do zwierząt żyjących w warunkach ex-situ – opiekę nad zagrodami istniejącymi: Białowieża (BPN), Kobiór, Niepołomice, Gołuchów, Muczne. Planowana jest kontynuacja prac nad utworzeniem zagrody w Nadleśnictwie Supraśl oraz utworzenie kolejnej w zupełnie nowym miejscu.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku w 8 województwach oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilności gatunku planuje się zwiększenie areału występowania wolnych stad o kolejne 2 stanowiska oraz zmniejszenie presji turystycznej na miejsca jego bytowania. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku.

Nadrzędnym celem projektu jest zadbanie o dobrostan populacji poprzez realizację zadań takich jak: zarządzanie populacją gatunku przez bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt, obsługę stad wolnych, w tym profilaktykę i obsługę lekarsko-weterynaryjną, łagodzenie sytuacji konfliktowych związanych z obecnością żubrów m.in. poprzez dzierżawę łąk na obrzeżach BPN oraz edukację społeczeństwa w zakresie postępowania z napotkanymi osobnikami oraz rolników odnośnie sposobów zapobiegania szkodom.

Ważnym aspektem jest także utrzymanie i poprawa bazy pokarmowej wolnej populacji poprzez poprawę naturalnej bazy pokarmowej gatunku.

Wsparte zostanie prowadzenie hodowli restytucyjnej gatunku: zaplanowano remonty infrastruktury służącej hodowli żubra (paśniki, odłownie, drogi, płoty, budynki oraz zabiegi hodowlane i agrotechniczne).

Pomyślano także o poprawie struktury genetycznej w hodowli zamkniętej oraz w populacjach wolnościowych poprzez zasilanie populacji osobnikami o znanym rodowodzie z hodowli stanowiących rezerwę genetyczną. Wyniki monitoringu rozmieszczenia i ekologicznego będą pomocne w zarządzaniu środowiskiem i ocenie skuteczności działań związanych w poprawą siedliska. Wyniki monitoringu zdrowia pozwolą na wprowadzanie właściwych metod profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Dynamicznie rozrastająca się populacja jest dowodem na skuteczność dotychczasowo prowadzonych działań ochronnych i powodem do dumy. Cieszymy się, że nasze działania zyskują uznanie, a dzięki otrzymanemu wsparciu mogą być kontynuowane.

W ramach tego projektu na terenie Nadleśnictwa Komańcza realizowane jest przede wszystkim zadanie związane z corocznym zakupem 25 ton karmy (granulat dla żubrów, sianokiszonka, buraki, sól lizawkowa) przed sezonem zimowym, a następnie odśnieżanie dojazdów do miejsc dokarmiania, rozwożenie i wykładanie karmy zimą w miejscach dokarmiania. Koszt przedsięwzięcia to kwota prawie 116,0 tys. zł.